Rozmyślania na …

… CZWARTĄ NIEDZIELĘ PO WIELKIEJNOCY.

Smutek Apostołów i oschłości duchowne.

Pożyteczno wam, abym odszedł; jeśli bowiem nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. — Jan 16, 7.

PRZYGOTOWANIE. — Oschłości duchowne, choć są najokrutniejszą męką dla dusz kochających P. Boga, są sprawą Opatrzności Bożej, która pragnie ich największego dobra; przez nie bowiem dusza umacnia się w cnocie i wzbogaca się w zasługi. Jeśli więc kiedy znajdziesz się w tym stanie duchownego opuszczenia, aby się pocieszyć, wyobraź sobie, iż P. Jezus mówi do ciebie, co według świadectwa dzisiejszej Ewangelii powiedział do Apostołów: Pożyteczno wam, abym odszedł i pozbawił was swej widzialnej obecności.

PONIEDZIAŁEK.

Śmierć wszystkiego nas pozbawia.

Bogactwa pożarł i musi je zwrócić, — Hiob 20, 15.

PRZYGOTOWANIE.— Ludzie światowi uważają za szczęśliwych tylko tych, którzy cieszą się posiadaniem dóbr tego świata, przyjemności, bogactw, zaszczytów. Śmierć jednak kładzie kres temu szczęściu ziemskiemu, wszystko bowiem wówczas trzeba opuścić. Oto ów dostojnik, dzisiaj otoczony całym dworem, boją się go, hołdy mu składają; jutro, gdy umrze, wszyscy go za nic mieć będą, nic sobie nie będą robić z rozkazów, jakie pozostawił. Usuną go z jego pałacu i złożą do grobu. A cóż będzie wtedy z jego duszą? Nieszczęsna, jeśli do piekła się dostała!

WTOREK.

Niezmierna chwała, jaką w niebie cieszą się dobrzy zakonnicy.

I wszelki, który by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę… dla imienia mego, tyle stokroć weźmie i żywot wieczny odzierży. — Mat. 19, 29.

PRZYGOTOWANIE. — Niebo nazywamy koroną sprawiedliwości, tam bowiem P. Bóg każdego wynagradza stosownie do jego zasług. Rozważ więc, jak wielka musi być chwała zastrzeżona dla dobrych zakonników, którzy wszystko złożyli w ofierze P. Bogu, szczególniej zaś swą, wolę, która jest ofiarą Bogu najmilszą. Zakonnik, zachowując swą regułę, więcej pozyska zasług” przez miesiąc, niż człowiek świecki przez wszystkie swe umartwienia i modlitwy w ciągu całego roku.

ŚRODA.

Zgryzoty potępieńca: Mogłem się zbawić za małą cenę, a nie uczyniłem tego.

Minęło żniwo, skończyło się lato, a myśmy nie wybawieni. — Jer. 8, 20.

PRZYGOTOWANIE. — Bardziej niż ogień i wszelkie inne męki piekielne będzie potępionego dręczyła myśl: jeślibym to, co uczyniłem, by się potępić, spełnił dla P. Boga, stałbym się wielkim świętym, a tymczasem przeciwnie jestem na zawsze nieszczęśliwy… Kto wie, czy, jeśli nie zmienisz życia, ta okrutna zgryzota nie stanie się kiedyś i twym udziałem w tej mąk przepaści? Zaraz więc, bez straty czasu, zaradź złemu, które się już stało i postanów sobie używać wszelkich środków, aby sobie zapewnić zbawienie.

CZWARTEK.

Msza św. jest pewnym środkiem do otrzymania zmiłowania Bożego.

On (Jezus) jest ubłaganiem za grzechy nasze. — I Jan 2, 2.

PRZYGOTOWANIE. — Msza św. jest w szczególny sposób modlitwą błagalną i zadośćczynną; ona nieustannie wyprasza nam miłosierdzie Boże lub powstrzymuje sprawiedliwość P. Boga, aby nas nie karał, jak na to zasłużyliśmy przez nasze grzechy. Dlatego to po przyjściu P. Jezusa ludzkość od wielu nieszczęść jest zachowana, które by ją spotkały, gdyby nie było Przenajśw. Ofiary. Postanów więc codziennie być na Mszy św., choćby to było połączone z pewną niewygodą lub stratą doczesną.

PIĄTEK.

Szczęśliwy, kto zgadza się z wolą Bożą.

Zezwól mu tedy i miej pokój, a przez to będziesz miał pożytki najlepsze. — Hiob 22, 21.

PRZYGOTOWANIE — Największym szczęściem dla duszy, gdy wszystko dzieje się według jej woli. Ten zaś, kto pragnie tylko tego, czego Bóg chce, ma czego pożąda; cokolwiek się bowiem dzieje, dzieje się z woli Bożej. Toteż jeśli chcemy, abyśmy i na tej ziemi byli szczęśliwi, zdajmy się we wszystkim i na zawsze na wolę Bożą i wyobraźmy sobie, że P. Jezus mówi do każdego z nas, co powiedział do św. Katarzyny Sieneńskiej: Myśl o mnie, a ja będę myśleć o Tobie.

SOBOTA.

Jak wielka jest potęga N. P. Maryi w bronieniu nas od pokus.

Położę nieprzyjaźń między tobą a niewiastą…. Ona zetrze głowę twoją. — Rodz. 3, 15.

PRZYGOTOWANIE. — Najśw. Panna słusznie jest przyrównana do wojska, uszykowanego do bitwy; umie Ona bowiem dobrze użyć swej potęgi i swego miłosierdzia na zawstydzenie wrogów piekielnych i pożytek swych czcicieli. Szczęśliwi więc jesteśmy, jeśli w pokusach uciekamy się zawsze do tej Bożej Matki, wzywając Jej pięknego imienia wraz z imieniem P. Jezusa! Największą przyjemność sprawia Maryi, kto często do Niej się ucieka i oddaje się w Jej opiekę. „Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko.”

św. Alfon Maria de Liguori

Dodaj komentarz