Rozmyślania na …

DRUGĄ NIEDZIELĘ PO WIELKIEJNOCY.

P. Jezus dobrym pasterzem.

Jam jest pasterz dobry. Dobry pasterz duszę swą daje za owce swoje. — Jan 10, 11.

PRZYGOTOWANIE. — Obowiązkiem dobrego pasterza jest prowadzić owieczki na dobre pastwiska i strzec je od wilków. Lecz czyż był kiedykolwiek tak dobry pasterz, jak Ty, mój Odkupicielu, któryś oddał życie, by zbawić nas, swe owieczki, i uchronić nas od zasłużonego karania? Pamięć na to będzie zawsze głośno nas wzywać, abyśmy Cię kochali.

PONIEDZIAŁEK.

TRIDUUM NA CZEŚĆ ŚW. JÓZEFA.

DZIEŃ PIERWSZY.

Powody, dla których mamy czcić tego wielkiego Świętego.1

Postanowił go panem domu swego i księciem wszystkiej dzierżawy swojej. — Ps. 104, 20.

PRZYGOTOWANIE. — Obierzmy św. Józefa na szczególniejszego swego Opiekuna i codziennie mu się polecajmy. Czcząc św. Patriarchę, naśladujemy przykłady P. Jezusa i N. P. Maryi, którzy pierwsi okazywali mu cześć na ziemi. Za jego pośrednictwem otrzymamy szczególniejsze łaski; doświadczenie bowiem poucza, iż św. Józef wszystko, co chce, otrzymuje od P. Boga i wspomaga swych czcicieli we wszystkich potrzebach.

WTOREK.

DZIEŃ DRUGI.

Św. Józef nieustannie towarzyszył P. Jezusowi i N. P. Maryi.

I zstąpił z nimi i przyszedł do Nazaretu, a był im poddany. — Łuk. 2, 51.

PRZYGOTOWANIE.— Jakież szczęście dostało się w udziale św. Józefowi, iż przez tyle lat żył z P. Jezusem i Maryją! Rodzina ta o nic innego się nie troszczyła, jak o pomnożenie chwały Bożej; nie myślano tam o czym innym, jak o podobaniu się P. Bogu, wszystkie pragnienia tylko Boga miały na celu. Mówiono tam tylko o miłości Boga ku ludziom i jak ludzie winni Go kochać. Obyśmy umieli korzystać z tych przykładów! i my mamy to szczęście, iż mieszkamy z P. Jezusem obecnym w Przenajśw. Eucharystii. Nawiedzajmy Go więc często i łączmy swe uczucia z uczuciami miłości N. P. Maryi i św. Józefa.

ŚRODA.

DZIEŃ TRZECI.

Uroczystość Opieki św. Józefa.

Idźcie do Józefa, a cokolwiek on wam rzecze, to czyńcie. — Rodz. 41, 55.

PRZYGOTOWANIE.— P. Bóg innym Świętym pozwala dopomagać tym, którzy się do nich o pomoc uciekają, tylko w niektórych potrzebach, lecz św. Józefowi, jak to stwierdza doświadczenie, dozwala we wszystkich potrzebach śpieszyć wiernym z pomocą. Św. Józef nie tylko jest skłonny do tego, lecz pod pewnym względem nawet jest obowiązany nam pomagać, z naszego bowiem powodu został wyniesiony do tak wysokiej godności. Wyobraźmy więc sobie, iż P. Bóg, widząc nasze cierpienia, mówi do nas, jak ongi Faraon mówił w Egipcie do zgłodniałego ludu: Jeśli chcecie pomocy, idźcie do Józefa.

CZWARTEK.

Miłość, jaką P. Jezus okazuje, pozostając z nami w Przenajśw. Sakramencie.

Oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. — Mat. 28, 20.

PRZYGOTOWANIE. — Nasz Jezus najukochańszy ani przez śmierć nie chciał się odłączyć od swych wiernych i dlatego ustanowił Przenajśw. Sakrament. Skoro jednak, by okazać nam swą miłość, zechciał ustawicznie z nami pozostawać na naszych ołtarzach i my, aby okazać Mu swą miłość, często Go nawiedzajmy, przedstawiając P. Jezusowi swe potrzeby; przebywajmy, jak długo możemy, przed tabernakulum i naszą gorliwością starajmy się Mu wynagrodzić za tak wielką niewdzięczność, jakiej doznaje od większej części ludzi. Wszyscy Święci w przebywaniu przed Przenajśw. Sakramentem znajdowali niebo dla siebie.

PIĄTEK.

Jak winniśmy być wdzięczni P. Jezusowi za Jego Mękę.

PRZYGOTOWANIE. — Św. Augustyn powiada, iż P. Jezus, oddając za nas swe życie, zobowiązał nas, byśmy także oddali życie za Niego. A następnie tenże Święty dodaje: Wiecie, co to za stół, na którym mieszczą się ciało i krew Chrystusa. Kto doń się zbliża, powinien podobnyż stół przygotować.2 Tymi słowy chciał święty zaznaczyć, że gdy zbliżamy się do stołu eucharystycznego, aby przyjąć Komunię św., ciało i krew P. Jezusa, powinniśmy dla okazania Mu wdzięczności być gotowi złożyć w ofierze za Niego swą krew i swoje życie, jeśliby dla chwały P. Jezusa tego było potrzeba.

SOBOTA.

Najśw. Maryja P. pełna łaski.

Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą. — Łuk. 1, 28.

PRZYGOTOWANIE.— Trójca Przenajśw., chcąc okazać swą potęgę, stworzyła Najśw. Pannę i przeznaczyła Ją na Matkę Słowa Bożego i stosownie do tak niezmiernie wielkiej, z niczym nie dającej się porównać godności, uposażyła Jej duszę we wszelkie rodzaje łask i to w wyższym stopniu, niż udzieliła ich wszystkim innym stworzeniom. Matka Najśw., będąc w niebie na tronie majestatu po prawicy P. Jezusa, tworzy tam osobną hierarchię i Ona sama dodaje więcej blasku tej błogosławionej ojczyźnie, niż wszystko, co w niebie jest poza Nią. Wzbudźmy akt wiary w tę niewypowiedzianą godność naszej drogiej Matki, dziękujmy za nią P. Bogu i wraz z duchami anielskimi kochajmy Ją i wysławiajmy.

1 O ile obchodzi się uroczystość Opieki św. Józefa w III niedzieli; po Wielkiejnocy, należy odpowiednio zmienić rozkład rozmyślań.

2 Tract. 47 in Joan.

św. Alfons de Liguori

Dodaj komentarz