Index errorum

Broszurę o Talmudzie wydał w roku 1569 Jakub Górski, sławny w swoim czasie fi­lozof, teolog (ur. 1525-1585), doktor obojga pra­wa, archiprezbiter kościoła N. M. Panny w Krakowie. We Włoszech poznał Dominikanina, Sykstusa Seneńskiego, pochodzenia żydowskiego, który po przyjęciu chrztu oddał się studiom biblijnym. Onże Sykstus dał przekład niektórych części Talmudu, a kilka wyimków ówczesną polszczyzną (z niewielkim uwspółcześnieniem pisowni) podajemy jako zabytek języka polskiego z czasów Mikołaja Reja:

Pan Bóg niżli świat stworzył, aby prożnuiąc nie stał się gnuśnym, Ćwiczył sie ustawicznie, buduiąc rozmaite światy, które ubudowawszy wnet zasie psował, i zasie znowu budował: aże sie nauczył tego świata, który teraz iest, zbu­dować.

Pan Bóg całe trzy godziny na każdy dzień rano czyta Żydowski Zakon... … Moyzesz iednego czasu wstąpiwszy do nieba, nalazł pana Boga pisząc, accenty, na piśmie świętym... ... Pan Bóg na każdy dzień nabożnie sie modli.

Pan Bóg (ma) mieisce iedno osobne, na którym pewnego czasu barzo płacze, i samego siebie dręczy, iż rozgniewawszy sie na Żydy dał zborzyć Kościoł w Jeruza­lem, a Żydy lud swoy w niewolą dał i po światu rozproszył... … Pan Bóg na każdy dzień kładzie sobie na głowę i na ramiona zawoye rzemienne ktore zowią Thelephin, a obłoczy sie w szatę płócienną którą nazywają Zyzyth: a tak sie ubrawszy, klęka na kolana i modli sie.

Pan Bóg niekiedy ostateczne trzy godziny dnia każdego, aby pozbył melankoliey, grawał z iedną Rybą barzo wielką, którą zowią Lewiathan... ... Pan Bóg nie wiedzą dla czego rozgniewawszy sie zabił Rybę onę wielką Lewiathan, a mięso z niei nasolił, którym będzie karmił na onym świecie dusze świętych.

Oprac. mz

Dodaj komentarz