Bajerze – grudzień 2019

Początek grudnia – rozkład nabożeństw w Kaplicy pw. Chrystusa Króla w Bajerzu:

Pierwszy Piątek Miesiąca, 6 grudnia 2019:
– o godz. 18:00 Godzina Święta (adoracja Najświętszego Sakramentu),
– o godz. 19:00 Msza św.

W Pierwszą Sobotę Miesiąca, 7 grudnia 2019:
– o godz. 18:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu,
– o godz. 19:00 Msza św.

W niedzielę, 8 grudnia 2019, w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Msze św. o godz. 9:00 i 11:00.

Francisco de Zurbarán (1598-1664), Niepokalane Poczęcie: wiki

Rozmyślania na …

… Pierwszą Niedzielę Adwentu

Zuchwalstwo grzesznika i dzień sądu.

A tedy ujrzą Syna człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą wielką i z majestatem. — Łuk. 21, 27.

PRZYGOTOWANIE. Nikt na świecie, jeśli się nad tym zastanowimy, nie jest obecnie tak wzgardzony, jak Jezus Chrystus. Lecz Pan wyznaczył dzień, kiedy przyjdzie z wielką potęgą i majestatem, aby otrzymać zadośćuczynienie. Abyśmy w onym dniu nie byli potępieni przez sprawiedliwość P. Boga, już teraz uciekajmy się do tronu miłosierdzia Bożego.

PONIEDZIAŁEK.

Grzech Adama i miłość Boża ku ludziom.

A teraz co ja tu mam czynić, mówi Pan, ponieważ zabrany jest lud mój darmo? — Iz. 52, 5.

PRZYGOTOWANIE, — Grzeszy Adam, pierwszy nasz ojciec, i wskutek tego wraz z całym swym potomstwem zostaje wyrzucony z raju, skazany na życie wśród cierpień i na wiekuiste wykluczenie z nieba. Lecz Bóg, litując się nad człowiekiem, postanawia za wszelką cenę go zbawić.

O niepojęta miłości Boża! Jakże odwzajemniliśmy się za nią?

WTOREK.

Postanowienie wcielenia się Syna Bożego.

I usłyszałem głos Pana mówiącego: kogo pośle: a kto nam pójdzie? i rzekłem: Owo ja, poślij mnie. — Iz. 6, 8.

Syn Boży, choć wiedział, iż będzie musiał spędzić życie w cierpieniach, ochotnie wyraził gotowość wcielenia się, stania się człowiekiem. Nie tylko to uczynił, żeby w sposób doskonały zadośćuczynić sprawiedliwości Bożej, lecz aby też okazać swą miłość ku nam i zobowiązać nas, byśmy Go również miłowali. Czy odpowiedzieliśmy należycie temu tak wielkiemu dobrodziejstwu?

ŚRODA.

Słowo Boże w pełni czasów staje się człowiekiem.

Gdy przyszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego uczynionego z niewiasty, uczynionego pod zakonem. — Gal. 4, 4.

Przyjście Odkupiciela poprzedziło długie oczekiwanie. Uroczyste zdarzenie wymagało odpowiedniego przygotowania, aby upadła ludzkość dokładniej swój stan poznała i lepiej oceniła dzieło zbawienia. Podziwiajmy plany Opatrzności, która wszystkim kieruje dla naszego dobra.

CZWARTEK.

Jezus oświeca świat i uwielbia Boga.

Pan stworzył nowinę na ziemi. — Jer. 31, 22.

Przed przyjściem Mesjasza świat nie znał Boga, był pogrążony w ciemnościach. Jezus Chrystus uwolnił nas z tej ciemni — oświecił świat i uwielbił P. Boga. Oświeceni Jego promieniami, pociągnięci tą chwałą, idźmy drogą, która wiedzie do Boga.

PIĄTEK.

Prawdziwi naśladowcy P. Jezusa.

Jeśli kto chce za mną iść, niech zaprze samego siebie, a weźmie krzyż swój na każdy dzień, i niech idzie za mną. — Łuk. 9, 23.

Winniśmy być o tym przeświadczeni, że P. Bóg dlatego utrzymuje nas na ziemi, abyśmy z poddaniem znosili przeciwności, jakie dla naszego dobra zsyła na nas. Postanówmy więc odmawiać sobie tego, czego domaga się od nas nieporządna miłość własna; codziennie chętnie obejmujmy nasz krzyż i nie przestawajmy dźwigać go za Jezusem aż na Kalwarię — to jest do śmierci.

SOBOTA.

Niewymowna godność Najśw. Dziewicy.

Z której się narodził Jezus, którego zowią Chrystusem. — Mat. 1,16.

Tak wielka jest godność Maryi, jako Matki Jezusa Chrystusa, iż jedynie Bóg pojmuje ją nieskończonym swym rozumem i przy całej swej potędze nie mógł On stworzyć wznioślejszej godności. Wzbudźmy akt żywej wiary w Jej Macierzyństwo Boże; cieszmy się wraz z Najśw. Dziewicą i pobudzajmy się do tym większej ku Niej ufności, tym więcej, iż pod pewnym względem tę niepomierną godność Ona nam zawdzięcza.

św. Alfons Maria de Liguori

Patron lubieżników?

Z różnych stron napływają doniesienia o decyzji Episkopatu Polski, aby zobowiązać wszystkich duchownych do składki na ofiary księży-pedofilów. W tym celu powołano Fundację Świętego Józefa KEP. Decyzja zapadła podczas posiedzenia plenarnego, na początku października.

Jak wyjaśniają biskupi, Kościół ma być solidarny z pokrzywdzonymi, na podobieństwo św. Józefa, który chronił Rodzinę przed „krzywdą i zgorszeniem”. W ten sposób św. Opiekun Kościoła stał się niejako patronem zbiórki pieniężnej na lubieżników. Zaś Episkopat to jedynie narzędzie tego Świętego, które uwalnia kościelnych zboczeńców od sądowych kar doczesnych.

Zauważmy zbieżność ze stosowaną niegdyś tu i ówdzie praktyką sprzedaży odpustów. Zadekretowana suma nie jest wygórowana i odpowiada ówczesnej cenie wspomnianych średniowiecznych listów odpustowych. Jak mawiano wtedy – „Skoro pieniądz w szkatule zadzwoni, duszę z czyśćca do nieba wygoni” – choć dzisiaj mówimy jedynie o wybawieniu z celi więziennej.

Maksymilian Zamm

Radykalizm dla wszystkich

Ostatnio jeden z profesorów akademickich, znany ze zdrowych katolickich poglądów, udowodnił, że wiodące obecnie ugrupowanie, używające retoryki narodowo-katolickiej, jest w istocie partią antypolską i antykatolicką. Na poparcie twierdzeń podał pięć dowodów. Wyliczył między innymi obsadzenie stanowisk ministerialnych osobami o radykalnych poglądach, promujących ideologię zboczeń, aborcji, antykultury i zupełnego uzależnienia Polaków od międzynarodowej szajki finansowej.

Zwiedzionych przedwyborczą propagandą zachęcił do wyrażenia skruchy, spowiedzi i obietnicy poprawy. Do podobnych aktów pokory wezwał tych księży, którzy zachęcali do głosowania na politycznych oszustów. Bo wedle skutków, pora na otrzeźwienie!

Wypowiedzi Profesora nie zauważyły media głównego nurtu. Nie inaczej, jak z powodów finansowych i ich upartyjnienia. Paradoksem jest to, że owoce wyborcze spożyją ze smakiem różne LGBT, a reszcie poda się pod przymusem.

Maksymilian Zamm

rys. Andrzej Krauze
[zaczerpnięte z: https://andrzejkrauze.com/]

Rozmyślania na …

… XXIII. NIEDZIELĘ PO ZIELONYCH ŚWIĄTKACH.

Córka Jaira, chora niewiasta i grzeszne dusze.

Panie, córka moja dopiero skonała, ale pójdź, włóż na nią rękę twoją, a żyć będzie. — Mat. 9, 18.

PRZYGOTOWANIE. — Jeśli i ty jesteś z powodu grzechu duchowo chory, naśladuj chorą niewiastę, o której mówi Ewangelia, i zbliż się do P. Jezusa, którego przedstawicielem jest kapłan — przyjmij od niego Sakrament Pokuty. Jeżeli jednak, jak ufam, sumienie nie wyrzuci ci ciężkiego grzechu, naśladuj wówczas pełnego ufności Jaira i proś P. Jezusa, aby ożywił duchowo tylu grzeszników, naszych braci. Uważaj jednak pilnie, abyś nie należał do liczby tych, którzy uchodzą za żywych, a jednak są umarli lub umierający z powodu swej oziębłości.

PONIEDZIAŁEK.

O mękach piekielnych.

Wszelaka boleść przypadnie nań. — Hiob 20, 22.

PRZYGOTOWANIE. — Jest prawdą wiary, że istnieje piekło, tj. najstraszliwsze więzienie, w którym każdy zmysł, wszystkie władze duszy potępionego będą ponosiły swą właściwą karę. Gdy odbywamy to rozmyślanie, tylu nieszczęśliwych chrześcijan, może naszych rówieśników, a może nawet znajomych, goreje w tym ogniu piekielnym, bez nadziei, by się mogli kiedyś z niego wyzwolić. A teraz zastanów się: Jaki jest stan twego sumienia? Gdyby P. Bóg tej nocy zesłał śmierć na ciebie, co by się stało z twoją duszą?

WTOREK.

O konieczności modlitwy.

Zawsze się trzeba modlić, a nie ustawać. — Łuk. 18, 1.

PRZYGOTOWANIE. — Jest rzeczą niewątpliwą, iż z wyjątkiem pierwszych łask, jakimi są: powołanie do wiary lub do pokuty, wszystkich innych, szczególniej zaś łaski wytrwałości, P. Bóg zwykle temu tylko udziela, kto o nie prosi. Toteż modlitwa dla dorosłych jest tak konieczną, iż kto się modli, z pewnością się zbawi, kto się zaś nie modli, na pewno się potępi. I to właśnie do szczególniejszej rozpaczy pobudzi potępionych, iż poznają, jak łatwo mogli się zbawić, byleby się byli modlili, a teraz już modlić się nie mogą. Zastanów się, jak korzystasz z tego wielkiego środka modlitwy?

ŚRODA.

O obowiązku, jaki mamy, pomagania duszom czyśćcowym.

Umarłemu nie odmawiaj łaski. — Ekl. 7, 37.

PRZYGOTOWANIE. — Miłość chrześcijańska nie tylko nam radzi, lecz i zobowiązuje nas, byśmy pomagali duszom czyśćcowym; są one bowiem naszymi bliźnimi i pozostają w jak największej potrzebie. Tym więcej zaś wspierać je winniśmy, iż może między nimi są dusze naszych rodziców, krewnych i przyjaciół, które nie mogąc sobie same pomóc, proszą nas, byśmy im udzielili wsparcia. Jakże bylibyśmy okrutni, gdybyśmy nie śpieszyli im z pomocą, choćby za cenę jakiej ofiary!

CZWARTEK.

Miłość, jaką P. Jezus nam okazał, ustanawiając Przenajśw. Sakrament.

Pan Jezus nocy, której był wydany, wziął chleb … i rzekł… To jest ciało moje. — I Kor. 11, 23.

PRZYGOTOWANIE. — Ponieważ oznaki miłości, jakie umierający swym bliskim okazują przy śmierci, łatwiej pozostają w pamięci i z tym większą miłością sio w niej przechowują, dlatego P. Jezus na krótko przed śmiercią ustanowił Przenajśw. Sakrament. O cudzie miłości! Ludzie przygotowują dla P. Jezusa bicze, ciernie i krzyż, a On właśnie ten czas obiera, aby im dać największy dowód swej miłości. Ta miłość P. Jezusa wzywa nas, abyśmy odwdzięczyli się Mu swą miłością i coś dla Niego uczynili.

PIĄTEK.

Siódme słowo P. Jezusa na krzyżu.

Jezus, zawoławszy głosem wielkim, rzekł: Ojcze, w ręce Twe polecam ducha mojego. — Łuk. 23, 46.

PRZYGOTOWANIE. — P. Jezus, zanim umarł, głośno zawołał, aby nam okazać, iż nie umiera z powodu złości swych nieprzyjaciół, lecz z własnej woli. Oddaje w ręce Ojca ducha swego, a polecając Mu siebie, poleca Mu zarazem wszystkich wiernych, którzy dzięki Niemu zostaną zbawieni. Jeśli mamy nabożeństwo do męki P. Jezusa, ileż mocy udzielą nam w chwili śmierci słowa: „Panie, w ręce Twe oddaję ducha swego”.

SOBOTA.

O nabożeństwie do św. Joachima i św. Anny, rodziców N. P. Maryi.

Chwalą synów ojcowie ich. — Przyp. 17, 6.

PRZYGOTOWANIE. — Św. Joachim i św. Anna to owe uprzywilejowane osoby, którym Najśw. Panna po Bogu wszystko zawdzięcza. Toteż rozważ, jak musi się Jej podobać miłość i cześć, jakie im okazujemy. Jeśli więc kochasz Matkę Bożą, miej szczególne nabożeństwo do Jej świętych Rodziców; dziękuj często Trójcy Przenajśw. za dary, łaski i przywileje im udzielone i uciekaj się do nich we wszystkich swych potrzebach. Nade wszystko jednak staraj się naśladować ich cnoty, szczególniej zaś miłość, jaką otaczali swą Najśw. Córkę.

św. Alfons Maria de Liguori

Rozmyślania na …

XXII. NIEDZIELĘ PO ZIELONYCH ŚWIĄTKACH.

Podatek należny cesarzowi i obowiązek kochania P. Boga.

Odajcież tedy, co jest cesarskiego, cesarzom, a co jest Bożego, Bogu. — Mat 22, 21.

Boski Odkupiciel, aby przekonać faryzeuszów o ich obowiązku płacenia podatku cesarzowi, pokazał im wizerunek wyobrażony na monecie, którą opłacali podatek. — Zastanówmy się nad sobą: rozważmy, iż P. Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo jedynie dlatego, abyśmy Go kochali, że na Chrzcie św. wyryte zostało na naszej duszy niezatarte znamię, świadczące, iż należymy do mistycznego ciała P. Jezusa, a wówczas łatwiej dojdziemy do tego pięknego wniosku: „Oddajcież tedy, co jest Bożego, Bogu”.

PONIEDZIAŁEK.

Zgryzoty potępieńca: z własnej winy straciłem Dobro najwyższe.

Zatracenie twoje, Izraelu; tylko we mnie ratunek twój. — Oz. 13, 9.

Tym, co w piekle najbardziej trapi potępieńca, jest myśl, iż stracił niebo i Dobro najwyższe, Boga, a stracił nie dlatego, że takie było jego przeznaczenie, lub iż inni go zgubili, lecz stracił niebo i Boga z własnej winy. Jeśli w przeszłości na nieszczęście również byliśmy tak szaleni, że z powodu złości naszej wyrzekliśmy się nieba, starajmy się póki czas zaraz temu zaradzić; nie czekajmy, aż będziemy musieli wiecznie opłakiwać w piekle nasze nieszczęście. Kto wie, czy to nie jest ostatnie na nas wołanie?

WTOREK.

Na czym polega szczęście błogosławionych w niebie?

Wnijdź do wesela Pana twego. — Mat. 25, 21.

Aniołowie i Święci, widząc P. Boga twarzą w twarz i poznając Jego doskonałości, kochają Go niezmiernie, bardziej niż siebie i pragną jedynie widzieć Go szczęśliwym. Wiedząc zaś, że ten ich Pan cieszy się i zawsze się będzie cieszył szczęściem nieskończonym, radują się z tego powodu — szczęście Boga stanowi całe ich niebo. Wzbudzajmy również częste akty doskonałej miłości Bożej, cieszmy się z Bogiem z Jego nieskończonego szczęścia i rozpocznijmy już na ziemi spełniać zajęcie Świętych w niebie.

ŚRODA.

Aby się zbawić, trzeba oddać Bogu swą wolę.

Kto czyni wolę Ojca mego, który jest w niebiesiech, ten wnijdzie do królestwa niebieskiego. — Mat. 7, 21.

Kto spełnia wolę Bożą, niebo osiągnie. Jeśli więc chcemy się zbawić, wyrzeknijmy się swej woli, oddajmy się całkowicie, bez zastrzeżeń P. Bogu i często mówmy wśród zajęć dziennych: Panie, naucz mnie spełniać Twą najświętszą wolę, chcę tylko tego, czego Ty chcesz. — Abyśmy zawsze byli gotowi spełniać wolę Bożą, wielką będzie dla nas pomocą, jeśli zaraz rano stawimy sobie przed oczy przeciwności, jakie w ciągu dnia spotkać nas mogą.

CZWARTEK.

Co dusza czynić winna, będąc przed Przenajśw. Sakramentem?

Rozkoszuj się w Panu, a spełni prośby serca twojego. — Ps. 36, 4.

Żeby z tym większym pożytkiem przebywać wobec Przenajśw. Sakramentu trzymajmy się następującej zasady: Najpierw „dziękujmy” P. Jezusowi za dobrodziejstwa, jakie nam okazał, szczególniej za to, iż zamieszkał wśród nas na ołtarzu; „kochajmy” Go ze wszystkich sił i oddajmy się Mu całkowicie, bez zastrzeżeń. Na koniec prośmy P. Jezusa o łaski, jakich potrzebujemy, a szczególniej, aby w naszych sercach pomnażał swą miłość i zjednoczył je na zawsze z wolą Bożą. O! gdybyśmy umieli tak korzystać z towarzystwa Jezusa, który tak bardzo nas kocha, w krótkim czasie stalibyśmy się świętymi.

PIĄTEK.

Szóste słowo P. Jezusa na krzyżu.

Jezus tedy, gdy wziął ocet, rzeki: Wykonało się. —Jan 19, 30.

Rozważmy, jak umierający Jezus, zanim skonał, rzucił okiem na całe swe życie. Widział trudy podjęte, ubóstwo, cierpienia, doznane zniewagi i ponownie je wszystkie ofiarował swemu Ojcu za zbawienie świata. Następnie, zwracając się do nas, powiedział: „Wykonało się”. Ludzie, już nie mogę nic więcej uczynić, by skłonić was, abyście mnie miłowali; nadeszła chwila, byście sobie wreszcie postanowili, iż kochać mnie będziecie. Kochajmy więc P. Jezusa i okażmy Mu swą miłość przez spełnienie i wycierpienie czegoś z miłości ku Niemu, jak On tyle uczynił i wycierpiał dla nas.

SOBOTA.

N. P. Maryja wzorem modlitwy.

Zawsze trzeba się modlić, a nie ustawać. — Łuk. 18, 1.

Najśw. Panna nieustannie się modliła. Jeśli jednak Ona, tak święta i niepokalana, tak kochała modlitwę, jakże my ją miłować winniśmy, będąc tak skłonni do złego, mając tylu silnych nieprzyjaciół, z którymi walczyć musimy! Za przykładem więc naszej drogiej Matki, sercem nieustannie przebywajmy w niebie, nie traćmy z oczu wieczności i wznośmy się w górę na skrzydłach modlitwy.

św. Alfons Maria de Liguori

Hek293 – znak czasów

Tajemniczy HEK293 umieszczany, albo i nie, na produktach to skrót – jak podaje Wikipedia – od angielskiego Human Embryonic Kidney 293. Oznacza linię komórkową uzyskaną z embrionalnych nerek ludzkich. Taki materiał aborcyjny dodawany jest do wielu produktów spożywczych obecnych również na naszym rynku.

Abortowanymi komórkami ludzkimi poprawiają smak giganci przemysłu spożywczego. Znajdziemy je w kawie, napojach, śmietankach, zupach błyskawicznych, przyprawach, keczupach, a nawet makaronach… . Zjawisko jest tak powszechne, że katolikowi wypadałoby pić jedynie wodę z kranu, a jeśli kto wytrzymać nie może, to kawę mielić samemu w młynku.

Zbydlęcenie tak zwanego świata, prześcignęło już stan sprzed potopu, gdy ludzkość zmieniała genetykę wszelkiego stworzenia – ludzi, zwierząt i roślin. Bóg wygubił w swej dobroci owe zwyrodnienia. A i obecny czas wydaje się bliski.

Maksymilian Zamm

Rozmyślania na …

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny.

Uroczystość Wszystkich Świętych.

(Dnia 1 listopada)

Widziałem rzeszę wielką, której nie mógł nikt przeliczyć, ze wszech narodów i pokoleń i ludzi i języków. — Obj. 7, 9.

PRZYGOTOWANIE. — Trzy główne cele Kościół św. ma na oku, obchodząc uroczystość Wszystkich Świętych. Chce najprzód, abyśmy czcili jego Dzieci, które królują w niebie, zwłaszcza te, które nie miały w ciągu roku osobnego święta. Chcąc zaś, abyśmy z czci oddawanej Świętym mieli pożytek, Kościół św. pragnie, byśmy nadzieją nieba zachęcali się do dobrego. Chce wreszcie Kościół nas zachęcić, abyśmy z ufnością uciekali się do orędownictwa Świętych.

Dzień Zaduszny.

(Dnia 2 listopada)

Święta to i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby byli od grzechów rozwiązani. — II Mach, 12, 46.

PRZYGOTOWANIE. — Nabożeństwo do dusz czyśćcowych bardzo jest miłe P. Bogu i przynosi wielkie pożytki temu, kto je żywi. Z jednej bowiem strony P. Jezus niezmiernie kocha te cierpiące dusze i oczekuje chwili, by je mógł przyjąć do swej chwały; z drugiej zaś strony te święte dusze są niezmiernie wdzięczne tym, którzy otrzymują im uwolnienie z więzienia czyśćcowego, lub przynajmniej sprawiają im jakąś ulgę w katuszach. Usilnie więc wspierajmy błogosławione dusze czyśćcowe, szczególniej w tym miesiącu i w dniu poświęconym ich pamięci.

św. Alfons Maria de Liguori